CÁC CHỈ TIÊU HÓA – LÝ CỦA CAO SU SVR 5 THEO TCVN 3769:2004

1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45m, % m/m, không lớn hơn : 0,05

2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn     : 0,60

3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn     : 0,60

4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn    : 0,80

5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn      :30

6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn    : 60

WeNET LPNET Rao vat