CÁC CHỈ TIÊU HÓA – LÝ CỦA CAO SU SVR 3L THEO TCVN3769:2004

1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45m, % m/m, không lớn hơn : 0,03

2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn     : 0,50

3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn     : 0,60

4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn    : 0,80

5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn      : 35

6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn    : 60

7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn    : 6

8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 1000C

WeNET LPNET Rao vat